Användarvillkor

Användarvillkor för Natural League Athlete

Villkor och villkor

Senast uppdaterad: 20 september 2022

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden vars initiala bokstav är versal har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För syftet med dessa villkor:

 • Affiliate avser en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där "kontroll" betyder ägande av 50 % eller mer av aktierna, eget kapital ränta eller andra röstberättigade värdepapper för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet.

 • Land avser: Danmark

 • Företag (benämns antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vårt" i detta avtal) hänvisar till Naturlig Atlet, Holmbladsgade 81, 2 t.w

 • Enhet avser vilken enhet som helst som kan komma åt Tjänsten såsom en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

 • Tjänst avser webbplatsen.

 • Användarvillkor (även kallade "Villkor") avser dessa Allmänna Villkor som utgör hela avtalet mellan Dig och Företaget angående användningen av Tjänsten. Detta villkorsavtal har skapats med hjälp av villkorsgeneratorn.

 • Tredjeparts sociala medietjänst avser alla tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part som kan visas, inkluderas eller skapas tillgänglig av tjänsten.

 • Webbplats hänvisar till StrapIt, tillgänglig från Naturligatlet.dk

 • Du avser individen som har åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person på uppdrag av vilken en sådan individ har åtkomst till eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Bekräftelse

Detta är villkoren som styr användningen av denna tjänst och avtalet som gäller mellan dig och företaget. Dessa villkor anger rättigheterna och skyldigheterna för alla användare angående användningen av tjänsten.

Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor kan du inte komma åt tjänsten.

Du representerar att du är över 18 år. Företaget tillåter inte personer under 18 år att använda tjänsten.

Din åtkomst till och användning av tjänsten är också villkorad av att du accepterar och följer företagets integritetspolicy. Vår sekretesspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din personliga information när du använder applikationen eller webbplatsen och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår integritetspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Företaget har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att företaget inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användningen av eller beroendet av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av din åtkomst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, oavsett anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot dessa villkor.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart.

Ansvarsbegränsning

Oavsett eventuella skador som du kan ådra dig, ska hela ansvaret för företaget och någon av dess leverantörer enligt någon bestämmelse i dessa villkor och din exklusiva gottgörelse för allt det föregående begränsas till det belopp som faktiskt betalats av dig via tjänsten eller 100 USD om du inte har köpt något via tjänsten.

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska företaget eller dess leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga för några speciella, tillfälliga, indirekta eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för utebliven vinst, förlust av data eller annan information, för affärsavbrott, för personskada, förlust av integritet som härrör från eller på något sätt relaterat till användningen av eller oförmågan att använda tjänsten, programvara från tredje part och/eller tredje parts hårdvara som används med Tjänst, eller på annat sätt i samband med någon bestämmelse i dessa villkor), även om företaget eller någon leverantör har informerats om möjligheten till sådana skador och även om åtgärden misslyckas med sitt väsentliga syfte.

Vissa stater tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller begränsning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, vilket innebär att vissa av ovanstående begränsningar kanske inte gäller. I dessa stater kommer varje parts ansvar att begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.

"I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM TILLGÄNGLIGT" Ansvarsfriskrivning

Tjänsten tillhandahålls till dig "I BEFINTLIGT SKICK" och "SOM ÄR TILLGÄNGLIG" och med alla fel och defekter utan garanti av något slag. I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag avsäger sig företaget, för sina egna vägnar och för sina dotterbolags räkning och dess respektive deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen alla garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende på Tjänst, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång, och garantier som kan uppstå ur affärer, prestanda, användning eller handelspraxis. Utan begränsning till det föregående ger företaget inga garantier eller åtaganden, och gör inga utfästelser av något slag att tjänsten kommer att uppfylla dina krav, uppnå avsedda resultat, vara kompatibel eller fungera med någon annan programvara, applikationer, system eller tjänster, fungera utan avbrott, uppfylla prestanda- eller tillförlitlighetsstandarder eller vara felfri eller att eventuella fel eller defekter kan eller kommer att korrigeras.

Utan att begränsa det föregående ger varken företaget eller någon av företagets leverantörer några utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda: (i) vad gäller tjänstens funktion eller tillgänglighet, eller informationen, innehållet och material eller produkter som ingår däri; (ii) att tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) om riktigheten, tillförlitligheten eller valutan för all information eller innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten; eller (iv) att Tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas från eller på uppdrag av företaget är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig programvara, tidsbomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla ovanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller Dig. Men i ett sådant fall ska undantagen och begränsningarna som anges i detta avsnitt tillämpas i den utsträckning som är verkställbar enligt tillämplig lag.

Gällande lag

Landets lagar, exklusive dess lagkonfliktersregler, ska styra dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av applikationen kan också vara föremål för andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Tvistlösning

Om du har någon oro eller tvist om tjänsten, samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

För användare av Europeiska unionen (EU)

Om du är konsument inom EU kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

USA:s rättsliga efterlevnad

Du representerar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som är föremål för USA:s regerings embargo, eller som har utsetts av USA:s regering som ett "terroriststödjande" land, och (ii) Du är inte listad på någon av de amerikanska myndigheternas lista över förbjudna eller begränsade parter.

Avskiljbarhet och avstående

Särskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara omöjlig att verkställa eller ogiltig, kommer denna bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen med en sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta att gälla fullt ut. .

Avstående

Förutom vad som anges häri, ska underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt dessa villkor inte påverka en parts möjlighet att utöva sådan rätt eller kräva sådan fullgörelse när som helst därefter, och inte heller vara ett avstående från ett brott utgör ett avstående från eventuella efterföljande överträdelser.

Översättningstolkning

Dessa villkor kan ha översatts om vi har gjort dem tillgängliga för dig på vår tjänst. Du samtycker till att den ursprungliga engelska texten ska ha företräde i händelse av en tvist.

Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, helt eller delvis, vänligen sluta använda webbplatsen och tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss:

 • På e-post: anton@naturligatlet.dk
 • CVR: 42548286